ตารางเวลาปฏิบัติธรรมประจำวัน

เวลา  ๐๔.๐๐ – ๐๔.๓๐  น.        ตื่นนอน และทำกิจส่วนตัว

เวลา  ๐๔.๓๐ – ๐๖.๓๐  น.        ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม

เวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐  น.        ฉันภัตตาหารเช้า, ทานอาหารเช้า

เวลา  ๐๗.๓๐ น.                         สัญญาณเข้าปฏิบัติธรรม

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐  น.        ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม/นั่งกรรมฐาน

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐  น.        ฉันภัตตาหารเพล, รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๒.๓๐ น.                         สัญญาณเข้าปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐  น.        ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม/นั่งกรรมฐาน

เวลา  ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐  น.        สรงน้ำ, อาบน้ำ ทำกิจส่วนตัว

เวลา  ๑๗.๓๐ น.                         สัญญาณทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม

เวลา  ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐  น.        สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรม, ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม/นั่งกรรมฐาน

เวลา  ๒๑.๐๐ –  ๐๔.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

TOP