คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

by / วันอาทิตย์, 14 พฤษภาคม 2023 / Published in บทความ
สมเด็จพระพุฒาจารย์_คาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เริ่มสวด นโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์โตแล้วตั้งจิตอธิษฐาน

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

 1. ชะยาสะนากะตา พุทธา       เชตวามารัง สะวาหะนัง
  จะตุสัจจาสะภัง ระสัง         เยปิวิงสุ นะราสะภา.

 2. ตัณหังกะราทะโย พุทธา      อัฏฐะวีสะตินายะกา
  สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง       มัตถะเกเตมุนิสสะรา.

 3. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธธัมโม ทะวิโลจะเน
  สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเรสัพพะคุณากะโร.

 4. หะทะเย เม อะนุรุทโธ       สารีปุตโต จะทักขิเณ
  โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง    โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

 5. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง      อาสุง อานันทะ ราหุโล
  กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุงวามะโสตะเก.

 6. เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง       สุริโย วะ ปะภังกะโร
  นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโตมุนิปุงคะโว

 7. กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสีจิตตะ วาทะโก
  โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง       ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

 8. ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ         อุปาลี นันทะ สีวะลี
  เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา       นะลาเต ติละกา มะมะ.

 9. เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตาชินะสาวะกา
  เอเตสีติ มะหาเถรา            ชิตะวันโตชิโนระสา
  ชะลันตา สีละเตเชนะ          อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

 10. ระตะนัง ปุระโต อาสิ           ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
  ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ        วาเม อังคุลิมาละกัง

 11. ขันธะโมระปะริตตัญจะ        อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
  อากาเส ฉะทะนัง อาสิ          เสสา ปาการะสัณฐิตา

 12. ชินา นานาวะระสังยุตตา        สัตตัปปาการะ ลังกะตา
  วาตะปิตตาทะสัญชาตา          พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.

 13. อะเสสา วินะยัง ยันตุ           อะนันตะชินะ เตชะสา
  วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทาสัมพุทธะปัญชะเร.

 14. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ          วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
  สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ        เตมะหาปุริสาสะภา.

 15. อิจเจวะมันโต           สุคุตโต สุรักโข
  ชินานุภาเวนะ           ชิตุปัททะโว
  ธัมมานุภาเวนะ          ชิตาริสังโฆ
  สังฆานุภาเวนะ          ชิตันตะราโย
  สัทธัมมานุภาวะปาลิโต   จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

คำแปล

 • พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์

  ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ
  อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

 • มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น
 • ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า
  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ
  พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง
  พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

 • พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา
  พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

 • พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา
  พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

 • มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง
  อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

 • พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ
  มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

 • พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี
  พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

 • ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส
  เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน
  รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

 • พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา
  พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

 • พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร
  เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

 • อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้
  ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง
  สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

 • ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
  เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม
  แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน

  อันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น
  เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

 • ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น
  จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร

  ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

 • ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม
  จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า

  ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพ

  แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

 • TOP