ข้อห้ามในระหว่างการปฏิบัติธรรม

๑.      งดเว้นการพูดคุยกัน และสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนการปฏิบัติ

๒.      งดเว้นการใช้โทรศัพท์ตลอดช่วงการมาปฏิบัติธรรม

๓.      งดเว้นการปิด – เปิดประตูเสียงดัง

๔.      งดเว้นการออกนอกบริเวณอาคารปฏิบัติ

* หมายเหตุ ควรให้เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ศูนย์กับญาติของท่านไว้ ในกรณีเร่งด่วนที่จะใช้ติดต่อกับท่านระหว่างการปฏิบัติธรรม คือ

๑. พระครูสังฆบริบาล                                  โทร. ๐๘๑-๓๖๒-๕๒๗๑

๒. พระครูภาวนาวิริยานุโยค                           โทร. ๐๘๖-๑๑๑-๓๒๑๘

 

TOP