การจองวันปฏิบัติธรรม

หลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี เปิดสอนทุกวัน ท่านสามารถจองเฉพาะบุคคล, เป็นกลุ่ม หรือเป็นคอร์สก็ได้ ในระยะ ๓,๕,๗ วัน หรือมากกว่า ผู้ที่ประสงค์จะจองวันปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑. พระครูสังฆบริบาล                                      โทร. ๐๘๑-๓๖๒-๕๒๗๑

๒. พระครูภาวนาวิริยานุโยค                           โทร. ๐๘๖-๑๑๑-๓๒๑๘

TOP