พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ. (บุญยงค์ )

04-04-2014 12-14-44

พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ. (บุญยงค์)

ประธานพระวิปัสนาจารย์ – ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

สังกัด :
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :
น.ธ.เอก
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ. บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ. ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การปฏิบัติธรรม:
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๕
ปฏิบัติสมถกรรมฐาน (อานาปานสติกรรมฐาน) กับพระราชสังวรญาณ
(พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาละวิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.๒๕๔๕ เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โครงการอบรมพระ
วิปัสสนาจารย์ ณ สถาบันพัฒนาพระสังฆาธิการ อำเภอ
ปากท่อ จังหวัดราชบุรี เป็นเวลา ๑ เดือน

พ.ศ.๒๕๔๖ เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานกับ พระชนกาภิวงศ์
อัตตมหากัมมัฏฐานาจริยะ (เชมเย สะยาดอ) ณ สถานนัก
วิปัสสนาธัมโมทยะ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม เป็นเวลา ๔ เดือน

พ.ศ.๒๕๔๗ เข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานกับ สะยาด
อภัททันตะวิโรจนะ มหาคันถวาจกบัณฑิต กัมมัฏฐานา
จริยะ ณ วัดงุยเตาอูกัมมัฏฐาน ตำบลปงถุน อำเภอ
ท่าขี้เหล็ก รัฐแานตะวันออก สหภาพเมียนม่าร์ เป็นเวลา
๔ เดือน

การทำงาน:
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

พ.ศ.๒๕๔๙-ปัจจุบัน ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ดูแลศูนย์
ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ตำบลหนองน้ำาแดง อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และเป็นพระวิปัสสนาจารย์
ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี”

พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่ง ผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์
(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่ง คณะอนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี”

พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่ง พระวิปัสสนาจารย์ ประจำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่ง พระวิปัสสนาจารย์
ภาค ๑๔

พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับอาราธนาให้เป็น พระวิปัสสนาจารย์และวิทยากร
ณ บ้านพุฒมณฑา (ครูลิลลี่) อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา

TOP