คณะผู้บริหาร & บุคคลากร

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พรหมวิหารธำรงวราธิมุต

ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลี

ชาติภูมิ
ชูมาลัยวงศ์
เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2484
บิดา-มารดา ชื่อ นายเหลี่ยม และนางสำลี ชูมาลัยวงศ์
ณ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรพชาและอุปสมบท
เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2504 ณ พัทธสีมาวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการเมี้ยน วัดละมุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง

วิทยฐานะ
แผนกนักธรรม-บาลี
พ.ศ. ๒๕๐๖ สอบได้นักธรรมเอก
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
แผนกสามัญ
พ.ศ. ๒๔๙๔ สำเร็จประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จาก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๑๙ สำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จาก มหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
งานปกครอง
พ.ศ.-กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
พ.ศ.-เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ.-เจ้าคณะภาค1
พ.ศ.-เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ.-หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 1
พ.ศ.-คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
พ.ศ.-กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๐ เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระศรีสุทธิพงศ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ ในราชทินนามที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ พิพิธคัมภีร์ปริวรรตธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พรหมวิหารธำรงวราธิมุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจสุวิธาน ไพศาลหิตานุหิตดิลกตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชรัตนมุนี – เลขานุการประธานศูนย์ฯ

พระครูสังฆบริบาล – หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์

04-04-2014 12-14-44

พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ. (บุญยงค์)

ประธานพระวิปัสนาจารย์

สังกัด :
วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
การศึกษา :
น.ธ.เอก
พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ :
พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๕
ปฏิบัติสมถกรรมฐาน (อานาปานสติกรรมฐาน) กับพระราชสังวรญาณ
(พุทธ ฐานิโย) วัดป่าสาละวิน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พระครูปลัดสมภูมิ สมจิตฺโต – กรรมการ

พระครูวิศิษฐ์สรการ – กรรมการ

นายสมบูรณ์ จารุณะ – กรรมการ

นายธนพัฒน์ ไชยเสนา – กรรมการ

TOP